Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

Leeswijzer en samenvatting

In deze 2e kwartaalrapportage 2023:

 • Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
 • Is de post Onvoorzien is dit kwartaal niet aangewend;
 • Treft u een overzicht aan van de resterende Corona-budgetten met een voorstel tot vrijval;
 • Treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
  • Is er binnen het programma Herstructurering en Vastgoed een prestatie gewijzigd;
  • Is er binnen het programma Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt een prestatie gewijzigd.
 • Wordt op Programmaniveau toegelicht:
  • De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
  • De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
  • Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2023;
  • De stand van zaken van de lopende investeringen.
 • Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2023;
 • Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);
 • Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties weergegeven in de bijlage 1. .