Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

Sportvoorziening Bathmen

Projectnaam

Sportvoorziening Bathmen

Portefeuillehouder

R. de Geest

Rapportagedatum

2e kwartaal 2023

Basisinformatie Project

In februari 2020 heeft de Initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen (onderdeel van de Dorpsvisie Bathmen) een adviesrapport aangeboden aan de wethouder over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de begroting was hiervoor aanvankelijk een bedrag van €6,2 miljoen opgenomen op basis van 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal.  

In 2020-2021 is een quick scan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de initiatiefgroep uit Bathmen. Daaruit bleek dat 1-op-1 vervanging niet realistisch / wenselijk is. Op basis van de scenario’s uit het haalbaarheidsonderzoek van M3V heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Uit de financiële analyse bleek dat voor dit scenario € 11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de verkenningsfase: de definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Op 21 december 2022 heeft de raad een (voorlopig) besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en om met het project over te gaan naar de ontwerpfase. Daarbij heeft de raad ook opdracht gegeven om te kijken naar mogelijke kostenbesparingen op basis van de nieuwe investeringsraming van €16,9 miljoen incl btw (Draaijer & Partners, september 2022).  

Besluitvorming

Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is het project overgegaan naar de voorlopige ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2). Er is een zorgvuldig proces doorlopen met alle betrokken partijen, zoals de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, omwonenden, de basisscholen en het Sportbedrijf. Een gemeentelijk projectteam heeft dit onderzoek begeleid. De gemeente en Draaijer & Partners hebben een bewonersbijeenkomst georganiseerd om Bathmen te informeren over het Programma van Eisen en het vervolgtraject. Draaijer & Partners heeft vervolgens de aanbesteding begeleid voor de selectie van de architect en adviseurs (o.a. constructeur, installateur).

De raad heeft eind 2022 de volgende besluiten genomen:

  1. In te stemmen met een voorlopig besluit over het Programma van Eisen Nieuwbouw Sportvoorziening Bathmen (duurzaamheidsvariant ENG) en daarmee de verkenningsfase, deel 1 af te ronden;
  2. In te stemmen met het starten met de voorlopige ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2) voor dit project, waarbij de keuze om de buitenkleedkamers wel of niet te integreren in de nieuwe sportvoorziening wordt meegenomen in de uitwerking: dit vanwege de mogelijke besparing van €1,7 miljoen o.b.v. huidige Programma van Eisen;
  3. In te stemmen met een definitief besluit over het Programma van Eisen bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023, waarin de middelen om het tekort op te vangen, ter besluitvorming worden gebracht op basis van de uitkomst van de ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2);
  4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €500.000 euro en dit ten laste te brengen van de reeds beschikbare middelen.

Aanvullend op dit besluit heeft de raad een amendement aangenomen met de opdracht om mogelijkheden voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase en om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico’s, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.  
Op 12 juli 2023 is de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld, waarmee de raad een besluit heeft genomen over de nieuwe investeringsraming incl. kostenbesparing. In de ontwerpfase wordt het (voorlopig) ontwerp en de omgevingsplanwijziging ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

Conform het raadsbesluit van 22 december 2022 zijn de mogelijkheden voor kostenbesparingen meegenomen in de Voorjaarsnota 2023. In de Voorjaarsnota zijn meerdere varianten opgenomen. De raad heeft ingestemd met variant 1, waarin een besparing van €1,4 miljoen ex btw is voorgesteld.

In Q1 2023 is een eerste architectenselectie gedaan. Draaijer & Partners heeft 14 inschrijvingen ontvangen, waaruit de 5 beste inschrijvers zijn geselecteerd. In Q2 is de inschrijver geselecteerd die er op basis van de criteria (kwaliteit/ prijs) als beste uit is gekomen. De architect gaat aan de slag met het ontwerp (SO/VO/DO) en begeleidt het bouwteam. Ook in deze ontwerpfase gebeurt dat in nauwe samenwerking met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, gebruikers en omwonenden.  

Voortgang

Scope

Behoeft aandacht

Vraagt aandacht vanwege forse kostenstijging en risico’s.

Financiën

Behoeft aandacht

Vraagt aandacht vanwege forse kostenstijging. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:
Voorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningsfase deel 1): de € 200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut.  
Voorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningsfase deel 2): de raad heeft € 500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt in 2023 benut voor o.a. de aanbesteding van de architect en de adviseurs.  

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Ja

In de definitiefase (Programma van Eisen) bleek dat de kosten voor de sporthal waren gestegen van €11,3 miljoen in de initiatieffase (variant BENG) naar €16,9 miljoen incl. btw (variant ENG). Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad ingestemd met variant 1 waarin een kostenbesparing van 1,4 miljoen excl. btw is opgenomen op basis van een actuele investeringsraming. Op basis van de huidige marktsituatie, de resultaten van de aanbesteding en bezuinigingen (o.a. dakconstructie, sloopkosten) kan deze besparing worden gerealiseerd. Daarmee gaat het project over naar de ontwerpfase.

Afwijking exploitatie?

Nee

In het raadsvoorstel van december 2022 zijn de consequenties voor de gebruikersexploitatie buiten beschouwing gelaten. Over de huur, beheer en exploitatie worden in een latere fase nieuwe afspraken gemaakt met het Sportbedrijf Deventer. De afspraken over het integreren van de kantine en buitenkleedkamers in de nieuwe sporthal worden vastgelegd in een aparte samenwerkingsovereenkomst met ABS. In het raadsvoorstel (2022) is hiervoor een bedrag van €347.500 incl. btw opgenomen dat door ABS moet worden gecompenseerd (financieel of in natura in de vorm van zelfwerkzaamheid).  

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Vraagt aandacht vanwege de huidige en verwachte bouwkostenstijgingen.

Het gehele project naar realisatie van de nieuwe sporthal kent meerdere risico’s, te weten; politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financiële, juridische, planning, omgevings- en technische risico’s. Op verzoek van de raad heeft het college bij de raadsbehandeling (eind 2022) inzicht in de risico’s gedeeld met de raad. In Q2 is de risico-analyse geactualiseerd. Risico’s die zich kunnen voordoen, zijn: stijgende bouwkosten, beperkt budget voor buiteninrichting, bezwaar van bewoners op het ontwerp of bomenkap, wijziging van de (vernieuwde) SPUK-regeling. De risico’s worden door het projectteam gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig uitgevoerd en bijgesteld, bijv. door elke fase de investeringsraming te actualiseren en door bewoners en initiatiefgroep goed te blijven betrekken.

Planning

Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?

Op koers

Volgens planning. Er is nog geen aanleiding om te verwachten dat we uit de planning lopen.

Het expertbureau Draaijer heeft een (voorlopige) planning op detailniveau opgesteld over de doorlooptijd per projectfase met als doelstelling de oplevering van de sportvoorziening in 2025. Deze planning zal in de vervolgfase worden geactualiseerd.

Communicatie

Communicatie

Op koers

Er vindt nauwe samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen), omwonenden en het Sportbedrijf betrokken bij belangrijke stappen of workshops. Op 6 december 2022 heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de uitkomst van het verfijningsonderzoek (PvE) en de besluitvorming. Zij waren zeer tevreden over de wijze waarop zij betrokken worden in dit project. De initiatiefgroep, gebruikers en omwonenden worden door de architect betrokken bij de ontwerpfase.

Overige informatie

Dit project hangt nauw samen met 4 andere gemeentelijke trajecten, namelijk:

  • Sport- en accommodatiebeleid ‘Samen sporten maakt sterk 2021-2030’ (2022)  
  • Ambitiedocument en Routekaarten Wonen & Voorzieningen (2022) en Gebiedsperspectief Bathmen (2023)
  • Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
  • Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.