Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

Slim warmtenet

Projectnaam

Slim warmtenet Zandweerd, fase 1

Portefeuillehouder

T. Walder

Rapportagedatum

7 juli 2023

Basisinformatie Project

Achtergrond en samenvatting projectstatus
Fysiek
Slim Warmtenet Zandweerd wordt ontwikkeld om minimaal 2200 woningen in de wijk Zandweerd van duurzame warmte te voorzien en daarmee invulling te geven aan de Deventer warmtetransitie.  Het eerste deel van Slim Warmtenet Zandweerd is reeds in de Tuinen van Zandweerd aangelegd. Vanaf 1 oktober 2022 zijn drie appartementblokken van Stichting Eigen Bouw aangesloten op het warmtenet. Eind februari/begin maart zal de eerste warmtecentrale in de vorm van een gasketelcentrale in een technische ruimte van de Rembrandkadeflat gereed zijn. Daarvanuit zal voorlopig warmte voor de eerste aangeslotenwoningen worden geleverd. Begin 2024 zullen ook de woningen van Rembrandflat op deze voorziening worden aangesloten. Het totaal komt  hiermee boven de 200.

Procesmatig
Op basis van het raadsbesluit van 7 oktober 2020 is uitvoering gegeven aan de realisatie van fase 1 van Slim Warmtenet Zandweerd. Achtereenvolgende college- en raadsbesluiten hebben de structurering en opbouw van het project op onderdelen herzien. Zie ‘Projectbesluitvorming’.

Ten gevolge van een voorwaardelijke inschrijving op de aanbesteding voor een warmteleverancier voor fase 1 (juni 2021), is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk als potentiële warmteleverancier uitgervoerd. December 2022 heeft Ennatuurlijk laten weten eenzijdig de procedure stop te zetten en niet in te zullen schrijven tgv marktomstandigheden op de bouw-, warmte- en energiemarkt plus majeure aanstaande wijzigingen in de aangekondigde nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorzieningen.

De gemeente heeft met haar partners (met name de verhuurders) alternatieve scenario’s onderzocht.Dit heeft geleid tot een positief raadsbesluit juni 2023 waarin onder meer is besloten:
-   Realisatie fase 1 en fase 2 Slim Warmtenet onder voorwaarde van verkrijgen Nieuwe Warmte Nu subsidie;
-   Vaststelling Projectexploitatie inclusief risicodossier met beoogde nieuwe projectbegroting;
-   Koersbepaling governance met als inzet voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een gemeentelijk warmtebedrijf.

Besluitvorming

Het raadsbesluit van 7 oktober 2020 heeft tot uitvoering van de realisatie van fase 1 en de voorbereiding van fase 2 geleid.

Ten gevolge van de voorwaardelijke aanbesteding is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk gestart wat in voorgaande kwartaalrapportages is toegelicht. Dit heeft tot diverse tussenbesluiten en herstructurering geleid in de projectfasering. Onderstaand zijn de besluiten cq informatiemomenten naar college en raad vanaf Q4 2022 kort samengevat.

1.   5 Oktober 2022 Raadsinformatiesessies:Raadsleden zijn geinformeerd over de status en voortgang van onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk en zijn voorgesproken over het aanstaande besluitvormingsproces

2.   1 november 2022: Raadsinformatiebrief over stagnatie in aanbesteding Ennatuurlijk:
De raad is op de hoogte gesteld over het niet kunnen inschrijven van Ennatuurlijk op de aanbesteding wegens extreme marktomstandigheden.

3.   15 November 2022 Besluit koersbepaling en status aanbesteding SWZ(Collegebesluit; Raadsmededeling):
Het college besluit om een pauzestand in het aanbestedingsproces in te lassen in afwachting tot begin volgend jaar en in de hoop van meer zekerheden op de bouw en energiemarkt en duidelijkheid rondom de impact van de veranderende wet- en regelgeving.

4.   7 december 2022 Raadstafel nav vragen van de VVD:
Naar aanleiding van de vragen van de VVD is een raadstafel georganiseerd. In deze raadstafel is meer tekst en uitleg gegeven over de mogelijk te ontwikkelen scenario’s voor het Slim Warmtenet Zandweerd door het nog niet inschrijven van Ennatuurlijk:
-   Scenario 1: huidige voorzieningen die reeds zijn gerealiseerd ombouwen tot een klein warmtenet
-   Scenario 2: Ennatuurlijk schrijft alsnog in, uiterlijk 31 januari 2023
-   Scenario 3: SWZ wordt ontwikkeld met heroverweging op governance en inkoopstrategie

5.   17 januari 2023 Raadsmededeling nav niet inschrijven Ennatuurlijk:
Ennatuurlijk heeft in een brief aangegeven alsnog niet in te schrijven. Dit is in de raadsmededeling van 17 januari toegelicht.

6.   26 april 2023 Raadsinformtiesessie Status project, nieuwe Wcw, inrichting besluitvorming
Raadsleden zijn in de werksessie bijgepraat over de reden van terugtrekken Ennatuurlijk, de vervolgscenario’s, de stand van zaken in de wijkaanpak en technische, financiele opzet van SWZ voor een eventuele vervolgfase van het project. Risico’s zijn benoemd. Ook zijn de resultaten van de second opinion op het technisch concept en de toets op de investering en onderhoudsrarming gedeeld.

7.   21 juni 2023 Raadsbesluit over vervolg Slim Warmtenet.
Op hoofdlijnen is besloten:
1.   De projectexploitatie van Slim warmtenet Zandweerd vast te stellen en alle daaraan gerelateerde financiele structureringen goed in te regelen (planontwikkeling, weerstandsvermogen, toekenning Nationaal Groeifondssusbsidie, in stellen egalisatiereserve)
2.   Kennis te nemen van het koersdocument governance warmtenetten met daarbij eigendom van de gemeente als uitgangspunt en het college op te dragen voorbereidingen te treffen voor oprichting van een warmtenetwerkbedrijf en daarin de mogelijkheid voor een belang of (mede)zeggenschap door samenwerkende partijen te onderzoeken en de besluitvorming hiervoor aan de raad voor te leggen

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

A.   Aanleg infrastructuur Tuinen van Zandweerd:
•   NTP heeft zijn werkzaamheden aan het ZLT-net afgerond. Het distributienet in de TvZ wordt opgeleverd;
•   Er is veel tijd en aandacht besteed aan het aansluiten van woningen op het warmtenet. De aansluiting bleek technisch gecompliceerder te realiseren dan vooraf gedacht. De rol en terugtrekkende positie van Ennatuurlijk was daarbij extra belemmerend. Er is gebruik gemaakt van tijdelijke voorzieningen voor verwarming, uitkoeling van het net en compensatie van energiegebruik voor een aantal bewoners om de leveringszekerheid te borgen;
•   Ondanks de commitmentbrief die tussen gemeente en woningcorporatie Ieder1 is opgesteld zijn 16 rijwoningen niet door hen op het SWZ aangesloten. Wb Ieder1 geeft geen duidelijkheid hieromtrent.
•   Nu de bouwontwikkeling in de afronde fase komt blijkt ca 70% van het totaal aantal woningen in de TvZ aan te sluiten op het warmtenet.
•   Nog aan te sluiten gebouwen zijn onder andere het appartement en de CPO woningen.

B.   Het ontwerp en realisatie en exploitatie van (een deel van) warmtecentrale 1 – Realisatiefase
•   Warmtecentrale 1 (in de technische ruimte van de Rembrandflat) is opgeleverd. Hiermee wordt:
•   Warmte te geleverd aan de nieuwbouwwoningen aan de Rubenstraat van Stichting Eigen Bouw
•   Warmte te geleverd aan de aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd van warmte te voorzien.
•   Vanaf februari 2024 warmte geleverd aan de appartementen in de Rembrandflat zelf.
•   Deze gasgestookte warmtecentrale maakt straks onderdeel uit als backup/piekvoorziening van het totaalconcept.

C.   Het continueren van de warmtelevering vanaf 1/1/2024 aan de reeds aangesloten woningen
•   Met Ennatuurlijk is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend waarmee zij tot in ieder geval 31/12/2023 in de rol van warmte leverancier warmte aan de reeds aangesloten woningen leveren. Ennatuurlijk heeft aangegeven dit niet te willen verlengen.
•   Een partij die zijn ACM vergunning voor warmtelevering in wil zetten is niet te vinden. Dit levert als netto resultaat dat de gemeente formeel, volgens de warmtewet deze rol vanaf 1 januari 2024 zal invullen. De activiteiten en verantwoordelijkheden die daarbij horen worden via overeenkomsten met marktpartijen ingevuld. Hierbij wordt uitgegaan van een contractduur van 1 jaar met verlening van nog een jaar.
•   Om warmtelevering vanaf 1/1/2024 te continueren zijn de volgende acties ingezet:
•   Inzet van Ennatuurlijk om serviceonderdelen zoals uitlezen van meters, facturatie etc wel te leveren – buiten de rol van warmteleverancier. Ennaturlijk staat hier welwillend tegenover.
•   Inzet van een aannemer voor het bieden van technische ondersteuning zoals storingsopvolging etc. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met BAM, Van Dorp en Linthorst Techniek. BAM heeft aangegeven niet geinteresseerd te zijn. Met van Dorp en Linthorst worden vervolgafspraken gemaakt voor concretiseringt van deze overeenkomst.

D.   Herorientatie op de governance-inchting, update businesscase, second opinion, inrichting besluitvorming
In Q1 en Q2 heeft een herorientatie op het governance vraagstuk plaatsgevonden. Hierin zijn de verschillende modellen die ook tijdens de werksessie met de raad op 7 december 2022 zijn toegelicht gepasseerd. Met alle stakeholders zijn gesprekken gevoerd. Een korte samenvatting daarvan:
-   Zowel binnen de gemeente als met de stakeholders zijn er via kennissessies gesprekken geweest over de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen die sturend gaat worden in publieke regie en publiek eigenaarschap op warmtenetten
-   Enpuls BV orienteert zich om op termijn samenwerkingspartner te woreden
-   De corporaties bezinnen zich op medezeggenschap op relevante onderwerpen in de ontwikkeling en exploitatie van het warmtenet
-   Het duurzaamheidsteam heeft zich samen met de gemeente laten voorlichten door Energie Samen en ideeen gevormd bij een (toekomstig) participatief model
Vanuit alle inzichten zijn een aantal hoofdconclusies getrokken:
1.   De governance inrichting van het het SWZ dient Wcw proof gemaakt te worden. Dat betekent (op termijjn en mogelijk na inwerkingtreding van de nieuwe Wcw per 2024/2025) de oprichting van een gemeentelijke warmte(netwerk)bedrijf
2.   Een mogelijke instap vanuit ofwel Enpuls of wijkvertegenwoordiging dient onderzocht te worden
3.   Een mogelijke rol van de corporaties in zeggenschap bij relevante besluiten dient nader onderzocht te worden
-   Alle inzichten zijn vastgelegd in een koersdocument governance wat onderdeel is gemaakt van de besluitvorming in de raad. De raad heeft het college daarbij opdracht gegeven de oprichting van een Deventer Warmtenetwerkbedrijf te onderzoeken.

E.   Second Opinion op technisch concept
Vanuit het Bestuurlijk Overleg met waterschap, Enpuls en corporaties is de wens ge uit om voorafgaand aan verdere ontwikkeldstappen het technisch concept van het warmtenet nogmaals te toetsen. Witteveen en Bos heeft de second opinion uitgevoerd. Het Technisch concept van het SWZ is herbevestigd als zijn de meest optimale oplossing voor de wijk Zandweerd op aardgasvrij te worden.

F.   Projectexploitstie, Projectplan en inrichting Strategisch Overleg
Voor de besluitvorming in de raad van juni 2023 is het projectplan hernieuwd en geupdate. Dit is gebaseerd op de nieuwe projectexploitatie en een organisatiestructuur bestaande uit een strategisch overleg een (intern en extern) projectteam en onderliggende werkgroepen rondom realisatie. In het Strategisch Overleg wordt de governancediscussie en voorbereiding van besluitvorming aangestuurd

Voortgang

Scope

Behoeft aandacht

Ten aanzien van Financiën, Risico’s en Planning worden knelpunten onderkend. Mogelijke bijsturing hangt nauw samen met de uitkomsten van de vervolgstrategie voor het SWZ.

Financiën

Behoeft aandacht

Afwijking begroting?

Ja

De huidige begroting ziet toe op de realisatie van slim warmtenet fase 1. Met de besluitvorming van juni 2023 wordt een nieuwe begroting opgesteld die voor het gehele project gaat gelden. Gebaseerd op de sluitende projectexploitatie met bijdrage van de Nieuwe Warmte Nu subsidie. Dat is nog niet in de gepresenteerde overzichten verwerkt maar zal vanaf Q4 worden ge-effectueerd in deze rapportage. De plankosten zijn fors als gevolg van een intensief onderhandelingstraject met Ennatuurlijk. Dit dient wel genuanceerd te worden omdat hiermee naast fase 1 ook al werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling van fase 2 zijn verricht.
De realisatiekosten vallen binnen begroting maar laten op onderdelen forse overschrijdingen zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit wordt hoofdzakelijke veroorzaakt door het realiseren van tijdelijke voorzieningen en extreme inflatiegetallen. De overschrijdingen zijn meegenomen in de nieuwe (sluitende) projectexploitatie van fase 1 en fase 2.
De inkomsten als gerealiseerd betreft de bijdrage in de aansluitkosten (BAK) voor de reeds aangesloten woningen.

Afwijking investering?

Ja

Zie hierboven

Afwijking exploitatie?

Ja

De exploitatie rondom de warmtelevering aan de woningen in fase 1a betreft een tijdelijke situatie voor de periode vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31-2023.
Voor deze tijdelijk situatie resulteert dit  in een exploitatietekort van:
2023      € 130.000
Bij dit tekort dient opgemerkt te worden dat fase 1a een klein deel van het aantal woningen beslaat in relatie tot de reeds gedane investeringen voor geheel fase 1. Dit betekent dat de kapitaallasten zwaar ‘drukken’ op het exploitatieresultaat.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Als onderdeel van de besluitvorming bij fase 1, is een risicodossier opgesteld. Dit risicodossier is gebaseerd op een projectgebonden weerstandsvermogen van 1,75 miljoen euro voor fase 1. Dekking hierbij wordt verkregen vanuit de Proeftuinsubsidie. In de nieuwe projectexploitatie zal deze risicovoorziening onderdeel van de projectexploitatie uitmaken en is de onderliggende risman-analyse uitgebreid naar fase 2 en geupdate.

  •  Aansluitrisico's: €150.000
  • Investeringsrisico's: €900.000
  • Operationele inkomsten risico's: €20.000
  • Operationele kosten risico's: €687.500
  • Eindtotaal: €1.757.500

We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project:
•   De slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (€ >25%)
•   De slechte marktomstandigheden t.g.v. weinig aanbieders, maar veel vraag. Er is dus beperkte concurrentie, waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
•   De extreem stijgende gas- en warmteprijzen.
•   De veranderende wet- en regelgeving, waardor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren en terughoudend zijn nieuwe contracten aan te gaan.
•   De wens vanuit Verhuurders om – buiten het project van de Tuinen van Zandweerd – ook nieuw vastgoed op het SWZ aan te sluiten waarbij ook actief gekoeld dient te worden. Dit verhoudt zich niet met het technisch concept en het ontwikkelde ontwerp.

De benoemde risico’s leiden automatisch tot een verhoging van de risico’s.
Een actualisatie op het huidige projectgebonden weerstandsvermogen fase 1 resulteert in het volgende overzicht:
Prijsstijgingen warmtecentrale fase 1   € 100.000
Treffen tijdelijke warmtevoorzieningen   € 150.000
Het niet (nog) niet inschrijven van Ennatturlijk (extra plankosten)      € 100.000
Koelinstallatie                                         € 30.000
Totaal               € 380.000

Planning

Afwijking begroting?

Ja

Zie boven

Afwijking totaalplanning?

Behoeft aandacht

De aansluiting Rembrandflat loopt volgens planning.
Stichting Eigen Bouw treft voorbereidingen rondom de nieuwbouw van hun appartementen aan de Hobbemastraat. Ten gevolgen van de overall vertraging op het project zal voor deze appartementen een tijdelijke voorziening moeten worden gerealiseerd.
Met het nieuwe raadsbesluit wordt een nieuwe integrale projectplanning opgesteld, gebaseerd op de hoog over planning die in het projectplan is opgenomen.

Communicatie

Communicatie

Op koers

Samen met de buurt is een buurtplan opgesteld ‘Zandweerd gaat voor minder’. Dit is een aanpalend project aan het SWZ maar heeft veel raakvlakken. Het SWZ fase 1 maakt onderdeel uit van het buurtplan en wordt ook verwerkt in het zogenaamde Wijk Uitvoeringsplan dat voor de wijk Zandweerd is opgesteld en vastgesteld. Actuele informatie is te vinden op www.zandweerdstroomt.nl. In overleg met het duurzaamheidsteam, het regieteam is een Plan van aanpak wijkbenadering opgesteld. Deze zal bij mogeijke aanbesteding onderdeel uitnaken van de besluitvormende stukken rondom de concessieverlening. Door middel van een persbericht zijn betrokken geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding.

Het Duurzaamheidsteam is aanvullend en inhoudelijk geinformeerd over de stand van zaken in het project. Zij hebben aangegeven het Slim Warmtenet als een goede oplossing voor Zandweerd te zien.. Het Duurzaamheidsteam geeft eveneens aan te zeken naar een mogelijke rol voor hun in de verdere ontwikkeling van het Slim Warmtenet.

Met de samenwerkende partijen (Verhuurders, Waterschap, Enpuls) is een bestuurlijk overleg georganiseerd. Op basis van de resultaten uit de second opinion is de technische oplossingsrichting van het SWZ herbevestigd. Ook is een verkennend gesprek gevoerd op welke manier corporaties in een toekomstig warmtenet een rol zouden kunnen vervulllen.

In de uitvoering wordt intensief samengewerkt met Stichting Eigen Bouw. Appartementen Rubenstraat zijn aangesloten, de eerste warmtecentrale is gerealiseerd, begin volgend jaar wordt de Rembrandflat aangesloten. De manier waarop SEB haar vastgoed ontwikkelt en het type contracten wat daarbij wordt gesloten vraagt extra aandacht bij de aansluiting van de vervolgobjecten Gesprekken worden gevoerd hoe dit verder te optimaliseren vanuit de opgedane ervaringen.

Overige informatie

N.v.t.