Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de tweede kwartaalrapportage moet de uitkomst van de begroting 2023-2027 worden aangepast.

Er zijn door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door (onvoorzienbare en onvermijdbare) externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen. In de budgetregels is dit nader toegelicht. Deze worden verrekend met de algemene middelen. In een aantal gevallen is de nieuwe ontwikkeling een knelpunt bestaand beleid.

Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen.
Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is

De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Deze heroverwegingen zijn voorzien van een * in de tabel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:

  1. Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma;
  2. Dekking vanuit algemene middelen.

Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling:

  • het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en
  • creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting

De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen:

  1. nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
  2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

Structureel/
incidenteel

2023

1

SDE subsidie zonnepanelen

Milieu en Duurzaamheid

Incidenteel

-109

2

Uitstel omgevingswet

Ruimtelijke ontwikkeling

Incidenteel

200

4

SPUK uitvoeringskosten hersteloperatie

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Incidenteel

44

5

Ondersteuningfonds energie

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Incidenteel

1.700

6

Belastingaanslag reiskostenforfait

Bedrijfsvoering

Incidenteel

-300

7

Pseudopremie WW

Bedrijfsvoering

Incidenteel

75

8

Meicirculaire 2023 gemeentefonds

Algemene dekkingsmiddelen

Structureel

169

9

Vrijval Corona algemeen budget

Algemene dekkingsmiddelen

Incidenteel

282

3

Winstneming grondexploitatie

Algemene dekkingsmiddelen

Incidenteel

121

Saldo

2.182

Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we de baten en lasten die zich eenmalig voordoen.
Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.