Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2023

Stortingen

Burger en Bestuur

Budgetoverheveling lobby impuls subsidieverwerving

Reserve overlopende uitgaven

75

Milieu en Duurzaamheid

Extra bijdrage herinrichting Lebuinusplein

Reserve huishoudelijk afval

80

Herstructurering en Vastgoed

Zomeractualisatie Grondexploitaties

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

306

Economie en Internationaal Beleid

Budgetoverheveling Shelter City

Reserve overlopende uitgaven

10

Kunst en Cultuur

Corona compensatie 2022

Reserve overlopende uitgaven

54

Bedrijfsvoering

Datagedreven Werken - Gegevensfundament

Reserve overlopende uitgaven

650

Bedrijfsvoering

Pseudopremie WW

Reserve pseudopremie ww

-35

Algemene dekkingsmiddelen

Renteresultaat 2023

Generieke weerstandsreserve

76

Algemene dekkingsmiddelen

Zomeractualisatie grondexploitaie

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

541

Algemene dekkingsmiddelen

Uitkomst begroting 2e kwartaal 2023

Generieke weerstandsreserve

1.004

Saldo Stortingen

2.761

Puttingen

Milieu en Duurzaamheid

Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030

Reserve overlopende uitgaven

112

Milieu en Duurzaamheid

Extra bijdrage herinrichting Lebuinusplein

Reserve tarieven huishoudelijk afval

80

Herstructurering en Vastgoed

Zomeractualisatie Grondexploitaties

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

725

Meedoen

Verduurzamen veldverlichting

Reserve knelpunten sport

8

Bedrijfsvoering

Pseudopremie WW

Reserve pseudopremie ww

40

Algemene dekkingsmiddelen

Fietsparkeren binnenstad

Generieke weerstandsreserve

50

Algemene dekkingsmiddelen

Zomeractualisatie grondexploitaie

Generieke weerstandsreserve

541

Algemene dekkingsmiddelen

Winstneming grondexploitatie 2023

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

121

Saldo Puttingen

1.677

Saldo

-1.084