Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

Corona

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken .  In raadsmededeling 2022-883 hebben wij de raad voorgesteld geen generieke subsidieronde coronacompensatie uit te voeren voor instellingen met een negatief exploitatieresultaat over 2022. Op basis van de exploitatieresultaten 2022 kunnen instellingen zich wel melden bij de gemeente. Mits hun exploitatieresultaat negatief is en dit veroorzaakt is door corona, kunnen zij ook over 2022 in aanmerking komen voor coronacompensatie. Tot dusver hebben wij geen aanvragen ontvangen, wel hebben wij een vooraankondiging van twee instellingen die hier een beroep op willen doen. Het voorstel is om deze bedragen voorlopig te laten staan.   

a. Algemeen budget

Voor het algemene budget corona is nog eenmalig €282.000 beschikbaar voor nagekomen corona aanvragen. Er zijn geen nagekomen corona aanvragen ontvangen die een beroep doen op dit algemene budget. Voorgesteld wordt om de resterende €282.000 te laten vrijvallen.

(bedragen x €1)

Bedrag

Beschikbaar na 1e kwartaalrapportage 2023

282.000

Aanvragen 2e kwartaalrapportage 2023

0

Saldo 2e kwartaalrapportage 2023

282.000

b. Budget cultuur

In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen: De raad draagt het college van B&W op:

  • De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen.  
  • Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken.  
  • Het subsidietraject te versnellen.  
  • De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus.

Voor de stelpost corona (cultuur) is nog eenmalig €268.000 beschikbaar:

Zoals aangekondigd in de eerste kwartaalrapportage 2023 hebben in totaal twee instellingen zich bij de gemeente gemeld met een aanvraag voor coronacompensatie 2022 (Events Deventer en MIMIK). Vanuit andere domeinen zijn geen corona-aanvragen 2022 binnengekomen.
Voor Events Deventer en MIMIK is het niet mogelijk het exploitatietekort 2022 veroorzaakt door (na)effecten van corona, uit eigen reserves te dekken.
Events Deventer heeft in voorgaande jaren geen coronasteunmiddelen kunnen reserveren: deze zijn conform afspraak benut om het negatieve exploitatieresultaat van de VVV te dekken (raadsmededeling 2020-1970).
MIMIK draait vanaf 2023 voor het eerst een reguliere exploitatie: de opbouw van reserves, noodzakelijk onderdeel van een toekomstbestendige bedrijfsvoering, start nu.

Het voorstel is de beide corona-aanvragen te honoreren ter hoogte van het exploitatietekort 2022 (conform raadsmededeling 2022-883 ):

  • Events Deventer €127.663
  • MIMIK €208.466
  • Totaal €336.129

Voor de totale kosten van €336.129 is vanuit het programma Kunst en cultuur reeds €122.214 gedekt (vooruit betaalde coronacompensatie 2021). Het totaal aan nog benodigde dekking voor coronacompensatie 2022 komt hiermee op €213.915. Hiervoor wordt het Coronabudget Cultuur (stand eerste kwartaalrapportage 2023 €268.000) aangewend. Het saldo Coronabudget Cultuur bedraagt hierna €54.000.

De motie 'Coronasteungeld voor Cultuur blijft bestemd voor cultuur' van 17 maart 2021 wordt hierbij afgedaan. Conform de eerste kwartaalrapportage 2023 zijn de resterende coronasteunmiddelen aangehouden om eventuele exploitatietekorten 2022 te kunnen afhandelen. Het resterende deel van €54.000 kan vrij vallen ten gunste van het programma kunst en cultuur, conform motie.

(bedragen x €1)

Bedrag

Beschikbaar na 1e kwartaalrapportage 2023

268.000

aanvragen 2e kwartaalrapportage 2023

-214.000

Saldo 2e kwartaalrapportage 2023

54.000

Voorgesteld wordt om het resterende algemene budget voor Corona te laten vrijvallen. En de resterende middelen voor Corona Cultuur ten gunste van het programma Kunst en Cultuur te brengen conform motie.