Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19
5
0
0
0
0
16
1
0
0
0

Algemeen: Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid

De ligging van Deventer, in combinatie met een historische Hanzestad, internationale traditie, een prachtig buitengebied en florerende werklocaties biedt grote economische potenties. Deze economische potenties gaan we nog beter benutten om gemeente, inwoners en bedrijven kansen en welvaart te bieden. Er wordt geïnvesteerd in de economie van Deventer. Alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn: een actief bedrijfsleven waar we nauw mee samenwerken, regionale samenwerking, hoogwaardige kennisinstellingen en een aantrekkelijke woonomgeving met goede stedelijke voorzieningen. De gezamenlijke gekozen focus met ondernemers en onderwijs vormen het vertrekpunt van de Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid. Deze agenda die voor de zomer van 2023 wordt geactualiseerd, bevat 5 thema's:  

  • Versterken van werklocaties;
  • Versterken economische structuur en ondernemersklimaat;
  • Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied;
  • Veerkrachtige arbeidsmarkt;
  • Deventer internationale Hanzestad

We trekken in de implementatie samen op met ondernemers en onderwijs binnen het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Daarin zijn DKW, MKB Deventer, Parkmanagement, VNO-NCW en Saxion vertegenwoordigd. Maar ook Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM), het Ondernemershuis en Deventer Marketing zijn belangrijke partners in de realisatie van economische ambities van Deventer.

Versterken van werklocaties

De ruimtevraag van ons bedrijfsleven en van bedrijven die zich willen vestigen in Deventer, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De marktdruk is niet alleen zichtbaar in de grote belangstelling voor A1 Bedrijvenpark. Ook op de oudere bedrijventerreinen is er inmiddels schaarste. Zowel nieuwbouw als herontwikkeling is nodig om ruimte te creëren. Met de noodzaak om woningen te bouwen en met de benodigde ruimte voor de duurzaamheidstransities, ligt er een grote claim op de schaarse beschikbare ruimte. Bij de plannen voor vernieuwing van de stad en de dorpen is het van belang dat er ook genoeg ruimte is voor ondernemerschap en voor bedrijvigheid. Naast nieuwe terreinen en herstructurering gaat het over de kansen van functiemenging, nieuwe verdienmodellen in binnensteden, flexwerken en kantoorlocaties, en over het anticiperen op de toekomstige ruimtevraag van de circulaire economie. Op regionaal niveau werken we aan de programmering van bedrijventerreinen. Hierdoor geven we ruimte aan economische groei en kiezen we voor de beste locaties. Om daarin goede keuzes te maken is onderzocht wat nodig is aan ruimte voor werken in Deventer . Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag. Ook de haven maakt onderdeel uit van de werklocaties. In het document 'ambitie beroepshaven 2030' worden de kansen en mogelijkheden voor de Port of Deventer in 2030 geschetst en zijn de bijbehorende stappen gedefinieerd om de vaart in de ontwikkeling van de beroepshaven erin te houden.

Versterken economische structuur en ondernemersklimaat

Ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de vitaliteit van Deventer. We willen een ondernemersvriendelijk klimaat, met ruimte voor de ontwikkeling van starters en scale-ups, innovatie en ondernemersondersteuning. Ook hebben we aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen ondernemers een goede uitgangspositie bieden voor economische ontwikkeling die hand in hand gaat met impact ondernemen. Dit is een manier van ondernemen waarbij de ondernemer naast het financiële motief ook maatschappelijk betekenisvol wil zijn. En met de economische activiteiten een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De 17 Global Goals for Sustainable Development (SDG’s, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn hierbij het kompas.
Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een proactieve opstelling. Meer algemeen zijn er veel ingrediënten aanwezig om succesvol te z ijn. We zetten in op kansrijke sectoren en een sterkere binding met het onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld binnen stadscampus de Kien..

Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied

De komende periode werken we verder aan Deventer als aantrekkelijke stad en platteland voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. We willen dat Deventer zich als aantrekkelijke stad en buitengebied nadrukkelijker toont aan de buitenwereld. We gaan het merk Deventer, de sterke kanten van onze gemeente en onze strategische doelen nadrukkelijker voor het voetlicht brengen. Ook willen we dat Deventer zich nadrukkelijk toont aan de buitenwereld. De komende periode hebben we daarbij de focus op: 
 

  • Bruisende binnenstad  

We werken samen met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren aan een mooie, levendige binnenstad, waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen, te verblijven en te werken. De Deventer groeiambities hebben grote effecten op de binnenstad als dé huiskamer van Deventer. Het kernwinkel- en horecagebied groeien in de nabije toekomst uit naar een groot publiekshart, waar naast winkelen en horeca nog meer functies als wonen en werken, mogelijk zijn. Dit levert kansen op voor ondernemers en culturele instellingen, omdat nieuwe bezoekersgroepen ook leiden tot potentieel nieuwe klanten.

  • Centrumschil  

De Deventer binnenstad maakt ruimtelijk gezien onderdeel uit van de Centrumschil. Een grotere structuur die zich vanuit het centrum over de Buitengracht noordwaarts uitstrekt richting station, en oostwaarts richting de aangrenzende werklocaties Bergweide en Havenkwartier tot aan het Hanzetracé. Vanwege de nabijheid van de binnenstad met haar voorzieningen en het station op loopafstand geldt de Centrumschil als dé plek om nieuwe stedelijke woon- en werkmilieus toe te voegen. Snelle en comfortabele fietsroutes verbinden de Centrumschil met de binnenstad en het buitengebied en maken dit een aantrekkelijke woonomgeving voor jongeren, creatieve stedelingen en vitale ouderen.  

  • Rauwe randen  

Tussen de Buitengracht en het kernwinkel- en kernhorecagebied ligt het zogeheten dwaalmilieu , als overgangsgebied van de Centrumschil naar de binnenstad. Beide gebieden vloeien hier naadloos in elkaar over in een zone van sfeervolle historische straatjes en pleintjes. Het dwaalmilieu is een gebied dat zich onderscheidt in verrassing, verleiding, rust en historische context. Het biedt een rijke mix van woningen, bijzondere winkels, horeca, galerieën, monumenten, ambacht, tuinen en hofjes en is een aanvulling op het kernwinkel- en horecagebied.

De economie in de dorpen is belangrijk voor het leefbaar houden van het buitengebied en blijft aandacht houden in samenhang met het plattelandsbeleid. Ook horeca en detailhandel vormen onderdeel van dit thema..

Veerkrachtige arbeidsmarkt

In Deventer zetten we ons in voor voldoende en gevarieerde werkgelegenheid, een goede match tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten, het opleiden van studenten naar kansrijke beroepen en sectoren, het begeleiden van werkzoekenden naar kansrijke sectoren, het laten groeien van de werkgelegenheid.

In Deventer lopen reeds veel initiatieven op bovengenoemde ambities. Deze willen we meer in samenhang brengen en focus aanbrengen op de groei- en tekortsectoren op de arbeidsmarkt. Dat doen we door samen met bedrijfsleven en onderwijs in Deventer, naar concrete doelen en projecten. Dat doen we door een gezamenlijke Deventer Human Capital agenda op te stellen.

Ook willen we de binding van jongeren met Deventer versterken in verband met de vergrijzende beroepsbevolking in onze regio. Daarom werken we samen met onder andere Saxion Hogeschool en ROC Aventus aan het versterken van een rijke leeromgeving, bijvoorbeeld in stadscampus de Kien en samen met externe partners aan een aantrekkelijke stad waar ook studenten en jong afgestudeerden betaalbare huisvesting kunnen vinden.

Internationaal beleid

Voor Deventer bedrijven is internationaal werken een gegeven. Ondernemers zijn internationaal vanwege hun internationale medewerkers, opdrachten en export, inkoop en investeerders. Globaliseren is voor de ondernemerssector een continu proces vanuit de eigen economische kansen, doelstellingen en motivatie. Wij willen dit verder bevorderen. Daarnaast stimuleert de gemeente internationale maatschappelijke activiteiten. Dit omdat het internationaal beleid ook nauw verbonden is met de belangstelling en internationale activiteiten van diverse Deventer organisaties.