Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

Omgevingswet

Projectnaam

Implementatie omgevingswet

Portefeuillehouder

L. Grijsen

Rapportagedatum

1 juli 2023

Website: omgevingswet.deventer

Basisinformatie Project

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Dit is landelijk op 14 maart besloten. Deze datum geeft het project duidelijkheid over de koers voor de komende periode, waar nog aandacht aan moet worden besteed om klaar te staan voor de inwerkingtreding. De gemeente heeft de afgelopen jaren via de projectorganisatie doorgewerkt aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning en het publiceren van een omgevingsplan) en dat de werkprocessen en systemen hierop zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en moet de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Na de inwerkintreding zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende kerninstrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de komende jaren werken aan de invulling van een eigen visie en deze vertalen in regels waar wij dat willen.  

Het project implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd en geborgd.  

Projectfase

Realisatiefase

Besluitvorming

Genomen besluiten:

 • Programmabegroting 2016 vastgesteld november 2015;
 • Diverse P&C documenten, waaronder 2e kwartaalrapportage 2018; 1e kwartaalrapportage 2019
 • Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer" vastgesteld 4-4-2017;
 • Vrijgave omgevingsvisie voor zienswijze d.d. 27 maart 2019
 • Vrijgave bestemmingsplan stad en dorpen voor zienswijze d.d. 19 maart 2019
 • Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 vastgesteld college d.d. juli 2019
 • Omgevingsvisie vastgesteld gemeenteraad d.d. 18 december 2019
 • Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vastgesteld gemeenteraad d.d. juni 2020
 • Aanbesteding omgevingsplan software vastgesteld college d.d. december 2020
 • Adviesrechtbesluit bij Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten vastgesteld raad dd 6 juli 2022  
 • Delegatiebesluit wijzigingen Omgevingsplan vastgesteld raad dd 6 juli 2022
 • Participatieplicht Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten vastgesteld raad dd 6 juli 2022   
 • Plan van Aanpak Actualiseren Omgevingsvisie en Beleidsproces onder de Omgevingswet ter info dd 3 oktober 2022  
 • Participatieaanpak kerninstrumenten en stappenplannen voor initiatiefnemers vastgesteld door college d.d. 25 oktober 2022
 • Participatiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 19 april 2023
 • Plan van aanpak Omgevingsplan vastgesteld door college d.d. 4 juli 2023, daarna ter info aan gemeenteraad  

Te nemen besluiten:

 • Legesverordening Omgevingswet (in najaar 2023 naar de gemeenteraad)  

Stand van zaken

Het vigerende Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet is vastgesteld in 2018. We doorlopen nu de transitiefase. In mei 2021 is agile werken geïntroduceerd om bij inwerkingtreding het primaire proces gereed te hebben voor de komst van de Omgevingswet. Hiermee zorgen we er voor dat alle noodzakelijke besluiten zijn genomen en ingebed zijn in de processen om klaar te zijn voor de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet.  

We verwachten als Deventer extra frictiekosten ten opzichte van het Plan van Aanpak, met name bij de inzet van het implementatieteam. Inhoudelijk zijn we behoudend geweest in opstart van nieuwe trajecten, hetgeen de extra kosten heeft beperkt Per onderdeel van de implementatie lichten we de stand van zaken hieronder toe .  

Wegwijzer kerninstrumenten
De Omgevingswet introduceert 4 kerninstrumenten voor gemeenten: omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. De invulling en uitwerking van deze instrumenten is deels wettelijk bepaald en deels kan een gemeente zelf keuzes maken over de detaillering en werkwijze. Sinds 2020 wordt hieraan gewerkt door: kennissessies te organiseren en middels werksessies en pilots te onderzoeken hoe de huidige beleids- en gebiedsontwikkelingsproducten zich verhouden tot de nieuwe kerninstrumenten.  

Naar aanleiding daarvan – en in aansluiting op de organisatieontwikkelingsopdracht – is een concept wegwijzer opgesteld die in ontwikkeling is. Deze intern gerichte wegwijzer wordt aan de hand van de ervaringen steeds verder aangescherpt, gedeeld en besproken met collega’s. Het doel is afspraken te maken en processen in te richten over hoe we in de praktijk de kerninstrumenten toepassen en borgen in Deventer.  

Omgevingsvisie en -programma’s
De eerste Deventer Omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld en wordt in de praktijk gebruikt als kader en toetsingsinstrument, o.a. door de carrousel. In de omgevingsvisie geven we onszelf opdracht om deze na enige tijd te actualiseren om de deelvisies en plannen te verwerken die nu in ontwikkeling zijn. Specifiek wordt benoemd dat het concreter ingaat op de thema’s gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie en andere grote maatschappelijke veranderingen met een ruimtelijke component. Onder andere het besluit om 11.000 woningen te gaan bouwen en eerste verkenningen daaromtrent, zijn een belangrijke actualisatie daarin. Onder de Omgevingswet zal de omgevingsvisie straks het enige ambitiedocument zijn voor de fysieke leefomgeving. Alle opgaven die daaraan raken, zullen daarom integrale uitgangspunten hebben in de Omgevingsvisie. We zetten ook een stap in de doorontwikkeling van de vorm van de Omgevingsvisie in de geest van de Omgevingswet: digitaal, geografisch, toegankelijk en in samenhang. In het derde kwartaal van 2022 hebben we een proces vastgesteld, wat zal leiden tot vaststelling van de herijkte omgevingsvisie vóór de wettelijke deadline van 1 januari 2027 die past binnen de uitgangspunten van de Omgevingswet. In de werkwijze zijn eigenaarschap, integrale afweging op beleidsniveau en het beheer van de Omgevingsvisie, zaken die in de organisatie belegd moeten worden. De herijking van de Omgevingsvisie wordt in samenhang voorbereid met de verkenningen ten behoeve van een integraal toekomstbeeld voor de ontwikkeling van Deventer.

Beleid en gebiedsontwikkeling landen voor een deel in de omgevingsvisie, maar voor de uitwerking ervan biedt de wet straks het instrument programma in het kader van de Omgevingswet. We verkennen hoe we gaan werken met thematische en gebiedsgerichte programma’s in het kader van de Omgevingswet, zowel met de (binnenkort) verplichte als ook met de vrijwillige programma’s. Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor twee pilotprogramma’s die al in de vorige omgevingsvisie werden aangekondigd, te weten Gezonde leefomgeving en Voorzieningen. Vóór inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2024, worden procesafspraken opgeleverd voor het gebruik en bijstelling van omgevingsvisie, -programma en -plan bij gebieds- en beleidsontwikkeling.

Bestuurlijke communicatie en besluitvorming  
De raad heeft op 6 juli 2022 de raadsvoorstellen adviesrecht, verplichte participatie en delegatiebesluit met aanvullende amendementen vastgesteld. Begin juni is er een gesprek geweest de raad, naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen, over de interpretatie van het amendement over de afwijkingen van de Omgevingsvisie. Het vastgestelde amendement blijft staan, het eerst half jaar monitoren we wat we in proces en initiatieven zien langskomen.

Op 3 juli 2023 is er een gesprek geweest met de griffie over het gebruik maken het van het adviesrecht voor de door de raad aangewezen gevallen van activiteiten. De wens is een vergunningsproces waarbij in 8 weken zowel de inhoudelijke beoordeling van het initiatief als het bestuurlijke proces, wordt doorlopen. Dit vraagt naast de nodige inspanning van alle betrokkenen, een doordacht proces. In het najaar volgt een voorstel als sprake is van adviesrecht van de raad.  

De gemaakte afspraken en verordeningen treden in werking als de Omgevingswet ingaat.  

Werkprocessen  
De noodzakelijke aanpassingen in de werkprocessen, onder andere vooroverleg en vergunningen, worden via een agile werkmethode doorgevoerd met de focus op de wettelijke vereisten. Niet wettelijke procesverbeteringen worden waar mogelijk opgepakt. Alle betrokken teams zijn vertegenwoordigd in werkgroepen. Dit maakt dat er een goede verbinding is met de andere implementatie activiteiten omgevingsplan en digitalisering. Het agile werken begint zijn vruchten af te werpen. Er zijn meerdere voorstellen in de maak die verbetering van de huidige werkwijze inhouden en bijdragen aan de implementatie van de Omgevingswet. Zo worden de afspraken over samenwerking en advisering zowel intern als extern aangescherpt en vastgelegd. Tevens wordt een samenvoeging van processen voor de eerste beoordeling van initiatieven in de fysieke leefomgeving onderzocht, denk aan initiatieven tot gebiedsontwikkeling, vergunningverlening of omgevingsplanherziening. Er wordt gewerkt aan een visualisatie van de processen die samenkomen binnen de keten. Het streven is naar een vormgeving die herkenbaar aansluit bij de diverse eindgebruikers zowel intern als extern.

Personeel en organisatie  
Voor medewerkers uit de direct betrokken teams blijven we via de digitale leeromgeving onderwerpen aanbieden over de basis van de Omgevingswet. In het najaar 2022 zijn we gestart met verdiepen op kennis. Via ketentesten en werkgroepen wordt in verschillende samenstellingen gewerkt aan de implementatie. Dit wordt gecombineerd met kennis opdoen.  

De monitor anders werken zetten we periodiek in om ook in 2023 feedback te krijgen hoe medewerkers kijken naar de implementatie en om gericht acties uit te zetten om medewerkers verder voor te bereiden.  

De komende maanden wordt maatwerk aangeboden aan de verschillende functies om kennis en ervaring met de Omgevingswet op te doen. Er is een routemap gemaakt voor de interne organisatie. In deze routemap schetsen we hoe we medewerkers en management meenemen om op 1 januari 2024 klaar te staan voor de Omgevingswet, bijvoorbeeld via kennissessies, ketentesten, etc.  Het doel van de routemap is er voor te zorgen dat we alles doen wat nodig is om klaar te zijn voor de nieuwe taken bij de inwerkingtreding van de wet. Op dat moment dienen we daadwerkelijk te werken op basis van de nieuwe Omgevingswet.

Omgevingsplan
Het omgevingsplan voor Deventer is volop in ontwikkeling. Deze zal de komende jaren gefaseerd worden opgebouwd en worden doorontwikkeld. In 2020 zijn hiervoor al twee grote mijlpalen bereikt. Het bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) en de Verordening fysieke leefomgeving zijn in juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.  

De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode tot de inwerkingtreding van de wet. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te ontwikkelen. De projectgroep is er in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld te brengen en te realiseren.  

Het plan van aanpak omgevingsplan is op 4 juli 2023 vastgesteld door het college en ter informatie met een mededeling aan de raad gestuurd. In dit plan van aanpak wordt richting geven aan het proces voor het verder ontwikkeling en fasering van het omgevingsplan.  

Medio 2022 is gebleken dat het wijzigen van het Omgevingsplan vanaf 1 januari 2023 technisch nog niet mogelijk is. De projectgroep Omgevingsplan is om deze reden vanaf na de zomer bezig met het ontwikkelen van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (een “TAM-omgevingsplan”), om op deze manier na het inwerking treden van de wet de ruimtelijk juridische procedure voor belangrijke gebiedsontwikkelingen door te kunnen laten gaan. Met het uitstel van de Omgevingswet is er minder energie gezet op de TAM en is verder gebouwd aan de basis van het Omgevingsplan.  

Onder andere is gestart met het opstellen van een handboek waarin standaarden worden opgenomen, keuzes worden vastgelegd. Het handboek bevat zowel beschrijvingen van processen, maar ook inhoudelijke keuzes zoals formulering en structuur. Het handboek is bedoeld voor de medewerkers die zich bezig houden met het proces wijzigen omgevingsplan, maar ook voor externe partijen die een wijziging omgevingsplan voorbereiden voor een gebiedsontwikkeling.

Naast de inhoudelijke werkzaamheden is vanuit het omgevingsplan ook meegedaan met het landelijke test traject, IKT. In december is de volledige keten getest. Dit betrof het wijzigen van het Omgevingsplan, het publiceren, het checken van een activiteit aan de hand van toepasbare regels en het aanvragen van een vergunning. De test heeft diverse bevindingen opgeleverd, zoals de werking van de DSO, maar ook de werking van de lokale plansoftware. Het testen vanuit IKT wordt gecombineerd met het lokaal kennis opdoen van de werking van de technische kant van het opstellen van een Omgevingsplan.

Ook is er aandacht voor de veranderende werkwijze rondom de planologische procedures voor ruimtelijke initiatieven. Vanaf 1 september 2023 kunnen in principe geen wijzigingen van een bestemmingsplan meer in behandeling worden genomen. Over de mogelijkheden die er wel zijn wordt tijdig gecommuniceerd. Het gaat hierbij om mogelijkheden zoals omgevingsvergunningen onder de Wabo, Bopa’s of wijzigen Omgevingsplan in Tam-Imro of in de nieuwe plansoftware.

Participatie
In november 2020 is de raad in technische informatiesessies bijgepraat, o.a. over participatie. Vervolgens heeft onder leiding van de VNG een werksessie plaatsgevonden. De raad heeft daarin aan de hand van casussen nagedacht over wanneer participatie al dan niet verplicht zou moeten worden gesteld en welke aandachtspunten ze wil meegeven voor het participatiebeleid. Deze punten zijn verder uitgewerkt en weergegeven in de discussiememo die in een raadstafel in Q3 2021 is besproken. De participatieaanpak bij kerninstrumenten (o.a. n.a.v. motie Nooren) en de stappenplannen participatie voor initiatiefnemers zijn vastgesteld door het college. Daarnaast bereiden we casemanagers, vergunningverleners en andere betrokkenen voor op deze nieuwe taken. In april 2023 heeft de gemeenteraad het participatiebeleid vastgesteld. Onder andere door het organiseren van een participatieparade helpen we medewerkers en bestuur te leren, delen en doen.

Digitalisering  
Voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten (omgevingsplan en -visie) is specifieke software nodig. Voor het maken en publiceren van toepasbare regels werken we met BerkeleyBridge. Hiermee kunnen we check- en aanvraagformulieren worden gemaakt en worden aangeboden via het nieuwe Omgevingsloket. Voor het oefenen met toepasbare regels trekken we regionaal op. Omdat dit een nieuwe tak van ‘sport’ is, zetten we vooral in op het vergaren van kennis, bepalen wat klaar moet zijn op de inwerkingstredingsdatumen wat is er nodig om als 1 overheid op te treden richting een initiatiefnemer (1 loket, 1 overheid). De komende tijd werken we aan het opstellen van check- en aanvraagformulieren die nu ook in het OLO (OmgevingsLoketOnline) beschikbaar zijn. Daarnaast zijn we met de andere bevoegde gezagen in gesprek hoe we de toepasbare regels zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. Tenslotte verwachten wij extra druk op ons KCC en de publieksbalie en zijn wij bezig met het inrichten van een kring van interne experts voor het snel kunnen beantwoorden van vragen en het toevoegen van extra informatie op de gemeentelijke website.

Wij hebben voor het maken en publiceren van omgevingsdocumenten TerceraGo aangeschaft. Wij zijn gestart met het oefenen met de plansoftware. Het is voor de medewerkers niet alleen een nieuw pakket maar ook echt een geheel nieuwe manier van werken. Dit deel van het DSO is nog in ontwikkeling en de softwareleveranciers zijn nog steeds bezig om de software aan te passen. Op dit moment is er is nog geen sprake van een stabiele situatie. Wij verwachten daarom dat we voor het wijzigen van het omgevingsplan de tijdelijk alternatieve maatregel (TAM IMRO) moeten gaan gebruiken als de wet in werking treedt. Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard nauw gezet en doen actief mee bij het testen en implementeren van nieuwe functionaliteiten om in te kunnen spelen op de mogelijkheden die er zijn.

Een belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein (Powerbrowser2020) wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen, is in omgevingsdienst-verband aangeschaft. PB2020 heeft een grote update ondergaan en kunnen we blijven gebruiken voor het ontvangen en verlenen van omgevingsvergunningen en meldingen onder de Omgevingswet. Technisch gezien hebben de we de noodzakelijke koppelingen gelegd:  

- wij kunnen een omgevingsvergunning ontvangen en verwerken vanuit het nieuwe Omgevingsloket via PB2020  

- wij zijn via PB2020 aangesloten op de Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) van het DSO waarmee wij adviezen kunnen vragen aan de ketenpartners die niet werken via PB2020 (provincie, rijksdiensten, waterschappen, GGD, etc.)  

Datagedreven werken/monitoring
Eind 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over data gedreven werken, informatieveiligheid en privacy. In juni 2021 vond een vervolgsessie plaats met de raad over specifiek data gedreven werken. De raad heeft aangegeven graag handvatten te krijgen hoe gemeenteraden het debat over digitaliseringsvraagstukken op een constructieve en goed geïnformeerde manier kunnen voeren.  

Voortgang

Scope

Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders.

Financiën

Behoeft aandacht

De dekking bestaat uit diverse posten.  
De raad heeft via 3 besluiten (begroting 2016, 2e kwartaalrapportage 2018 en 1e kwartaalrapportage 2019) €1.790.000 eenmalig beschikbaar gesteld. Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500.  

Daarnaast is binnen programma 5 het “oude” budget actualisatie bestemmingsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar (inclusief overhead). De inzet vanuit de organisatie wordt veelal gedaan door medewerkers waarvan de uren reeds zijn gedekt, zoals de inzet van de transitiemanager en de inzet van de organieke kerngroep en het opleidingsbudget vanuit personeel en organisatie.  

Voor de jaren na 2021 wordt per jaar de budgetvraag beoordeeld; vooralsnog wordt hiervoor weerstandsvermogen aangehouden.  

Voor de lange termijn wordt nu een inschatting gemaakt van wijziging van kosten en benodigde capaciteit die de nieuwe werkwijze voor de verschillende teams met zich meebrengt.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Er heeft in 2021 een onder uitputting plaatsgevonden. Dit werd met name veroorzaakt door de uitstel van de Omgevingswet van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022 en vervolgens naar 1 januari 2023. Bij de voorjaarsnota zijn geen aanvullende middelen voor 2022 aangevraagd. Bij de 3e kwartaalrapportage 2022 is aanvullend €185.000,- aangevraagd, hetgeen gedekt kon worden uit de rijksbijdrage voor extra implementatiekosten Omgevingswet. Een deel van de besteding van de voorbereiding is direct gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van de wet. In het 2de kwartaal van 2023 wordt meer bekend over de landelijke bijdrage als de compensatie voor het uitstellen van het inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit

2023

2024

2025

2026

Informatiearchitectuur

Digitalisering basis op orde

190.000

190.000

190.000

Digitale dienstverlening en informatievoorziening

67.500

42.500

42.500

Monitoren, evalueren en datagestuurd werken

100.000

100.000

100.000

Subtotaal informatiearchitectuur

357.500

332.500

332.500

0

Instrumenten

Omgevingsvisie

87.800

54.200

35.000

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan

163.833

113.833

58.078

Subtotaal instrumenten

251.633

168.033

93.078

0

Werkprocessen

125.800

71.800

64.800

Anders werken en organiseren

57.400

57.400

57.400

Communicatie en participatie

47.400

47.400

47.400

Organisatie

86.600

86.600

72.600

Subtotaal raming

1.023.933

763.733

667.778

250.000

Subtotaal reeds gedekt

1.196.086

508.253

435.459

0

Subtotaal aanvullend benodigd

222.153

-255.480

-232.319

-250.000

Afwijkingen t.o.v. jaarschijf begroting (x €1)

Activiteit

2022

Afwijkingen

Informatiearchitectuur

Digitalisering basis op orde

190.000

Digitale dienstverlening en informatievoorziening

67.500

Monitoren, evalueren en datagestuurd werken

100.000

Subtotaal informatiearchitectuur

357.500

Instrumenten

Omgevingsvisie

87.800

De herijking gaat mogelijk eenmalig aanvullend budget vragen.

Omgevingsplan

163.833

Extra kosten vanwege testen

Subtotaal instrumenten

251.633

Werkprocessen

175.800

Extra kosten vanwege uitstel en inhuur

Anders werken en organiseren

57.400

Communicatie en participatie

47.400

Organisatie

184.200

Subtotaal raming

1.073.933

Reeds gedekt eenmalige budgetten

663.830

Reeds gedekt programmabegroting en organisatie

322.256

Reeds gedekt basisregistraties

210.000

Budgetoverheveling uit 2020

0

Subtotaal dekking

1.196.086

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Vooralsnog kunnen de risico’s (m.u.v. structurele effecten implementatie) opgevangen worden binnen het projectbudget zelf door het overhevelen van het budget van het afgelopen jaar. Een deel van de besteding van de voorbereiding is direct gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van de wet. Deze kosten schuiven dus mee.

Tegelijkertijd werken we door aan de implementatie en bereiden we voor de producten (o.a. VTH keten) voor om vanuit de projectorganisatie deze onderdelen te borgen in de lijn. We voorzien risico’s in de dienstverlening in de eerste maanden na inwerkingtreding van de wet omdat de organisatie moet wennen aan de nieuwe manier van werken, de verantwoordelijkheden verschuiven en doordat het DSO nog niet optimaal functioneert.  

De koepels waaronder de VNG hebben afspraken gemaakt over de financiële gevolgen van dit uitstel. Gemeenten moeten hoogstwaarschijnlijk extra kosten maken voor de implementatie van de Omgevingswet. In het interbestuurlijke financiële akkoord over de Omgevingswet uit 2016 is overeengekomen dat de verschillende overheden de implementatie kosten zelf dragen en dat over de verwachte maatschappelijke baten geen korting zal komen. Onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan met deze extra kosten. Dit kan invloed hebben op de begroting Omgevingswet van Deventer.  

In het eerste kwartaal van 2022 is een risicosessie geweest met een brede groep belanghebbenden. Vanuit deze sessie zijn herijkt en aan de hand van de actualiteit en zijn beheersmaatregelen genomen. In de tabel zijn de belangrijkste risico’s kort weergegeven. In het kernteam en met management bespreken we de komende periode regelmatig de risico’s die we zien richting 1 januari 2024.

Communicatie

Communicatie

Op koers

De algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt opgestart ongeveer 6 maanden voor de inwerkingstredingsdatum. Landelijk is hiervoor een toolkit ontwikkeld, waarvan we ook in Deventer gebruik kunnen maken. Daarnaast benaderen we specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ontwikkelaars) apart met informatie wat de impact is van de Omgevingswet op de manier waarop we opereren.

Overige informatie

Risico's

Risico

Gebaseerd op

Omvang voor

Beheersmaatregel

Omvang na

DSO functioneert onvoldoende en kent storing en fouten.

Deventer is actief aan het testen, intern en regionaal en doet mee aan de indringende ketentest (IKT). We organiseren een terugvalscenario (extra capaciteit en middelen) om de impact op het proces te verminderen.

Onvoldoende interne capaciteit en extern is inhuur lastig te krijgen om de implementatie van de Omgevingswet professioneel te begeleiden.

Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken. We overleggen tijdig met teammanagers welke capaciteit beschikbaar moet zijn.

Bruidsschatregels kunnen niet beleidsneutraal overgenomen wordenWe brengen in beeld welke risico's we lopen bij de bruidsschat en nemen per risico een beheersmaatregelen indien nodig.

Legesinkomsten anders dan voorzien.

Impactanalyse vanuit de Omgevingswet en WKB

Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten

In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.